Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających

Zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Jednostki Dominującej, Zarząd Jednostki Dominującej składa się z nie więcej niż 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Zgodnie z § 24 Statutu Jednostki Dominującej Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następnych Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie (§ 24 ust. 2 Statutu Jednostki Dominującej).

Do czasu, gdy Jednostka Dominująca zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Jednostki Dominującej na okres kadencji Zarządu (§ 25 ust. 1 Statutu Jednostki Dominującej).

Rada Nadzorcza ma prawo do odwoływania, zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz do delegowania członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności (§ 33 ust 1 Statutu Jednostki Dominującej).