Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Jednostki Dominującej oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Jednostki Dominującej, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2009 roku określa zasady i tryb odbywania zgromadzeń.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz § 51 Statutu Jednostki Dominującej.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, o ile Jednostka Dominująca je sporządza i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Jednostki Dominującej z wykonania przez nich obowiązków,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 • zmiana Statutu Jednostki Dominującej,
 • zmiana przedmiotu działalności Jednostki Dominującej,
 • wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 oraz § 36 Statutu) oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 • podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
 • połączenie z innymi spółkami, podział i przekształcenie Jednostki Dominującej,
 • rozwiązanie i likwidacja Jednostki Dominującej,
 • wyrażanie zgody na nabycie przez Jednostkę Dominującą akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzania akcji,
 • podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub Statutu.

Prawa Akcjonariuszy i sposób ich wykonania

Prawa akcjonariuszy określa w szczególności Kodeks spółek handlowych, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut Jednostki Dominującej.