Zatrudnienie

Liczba pracowników zatrudnionych w Grupie Kapitałowej

Rodzaj grupy pracowniczejna dzieńna dzień
31.12.201431.12.2013
Stanowiska robotnicze 9 034 9 057
Stanowiska nierobotnicze 4 946 4 822
Ogółem 13 980 13 879

Liczba pracowników zatrudnionych w spółkach zależnych objętych konsolidacją

Rodzaj grupy pracowniczejna dzień 31.12.2014na dzień 31.12.2013
Stanowiska robotnicze 7 731 7 759
Stanowiska nierobotnicze 4 161 4 048
Ogółem 11 892 11 807

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec 2014 roku w Grupie Kapitałowej

Rodzaj grupy pracowniczejśrednioroczne zatrudnieniena dzień 31.12.2014
Stanowiska robotnicze 9 048 9 034
Stanowiska nierobotnicze 4 909 4 946
Ogółem 13 957 13 980

Zatrudnienie średnioroczne i stan zatrudnienia na koniec roku 2014 w spółkach zależnych objętych konsolidacją

Rodzaj grupy pracowniczejśrednioroczne zatrudnieniena dzień 31.12.2014
Stanowiska robotnicze 7 752 7 731
Stanowiska nierobotnicze 4 119 4 161
Ogółem 11 871 11 892

Rotacja kadr w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Rodzaj grupy pracowniczej2014 rok
Stanowiska robotnicze 697
Stanowiska nierobotnicze 596
Ogółem 101

Struktura zatrudnienia wg wykształcenia

WyszczególnienieRokOgółem zatrudnienieWyższeŚrednieZawodowePodstawowe
Liczba pracowników 2014 13 980 3 722 5 757 3 610 891
Liczba pracowników 2013 13 879 3 479 5 760 3 717 923

Struktura zatrudnienia wg stażu pracy

WyszczególnienieRokdo 5 lat6-10 lat11-20 latPonad 20 lat
Liczba pracowników 2014 1 583 1 908 2 764 7 725
11,30% 13,60% 19,80% 55,30%
Liczba pracowników 2013 1 419 1 823 2 503 8 134
10,20% 13,10% 18,00% 58,60%