Rada Nadzorcza

W ciągu całego 2014 roku w składzie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej nie zaszły żadne zmiany.

Na dzień publikacji Sprawozdania skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:

 • Monika Kacprzyk – Wojdyga – Przewodnicząca,
 • Jacek Obłękowski – Wiceprzewodniczący ,
 • Ewa Lis – Sekretarz,
 • Robert Kapka – Członek,
 • Tomasz Klikowicz – Członek,
 • Artur Kucharski – Członek,
 • Marek Mroczkowski – Członek,
 • Zbigniew Paprocki Członek,
 • Ryszard Trepczyński – Członek.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

 • przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zmianami),
 • ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (…),
 • ustawy o rachunkowości,
 • Statutu Jednostki Dominującej (§ 33),
 • Regulaminu Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej regulują postanowienia § 33 Statutu Jednostki Dominującej.

W celu usprawnienia prac Rady Nadzorczej oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą i Grupą Kapitałową, Rada Nadzorcza w dniu 4 lipca 2013 roku Uchwałą nr 21/IX/2013 powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

 • Jacek Obłękowski - Przewodniczący,
 • Tomasz Klikowicz.
 • Marek Mroczkowski.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą, opracowany z uwzględnieniem treści załącznika I, ust.4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52) oraz art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. W/w Regulamin został przyjęty przez Radę Uchwałą nr 21/IX/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku. W świetle tego Regulaminu, do głównych zadań Komitetu należy:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 • monitorowanie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • monitorowanie pracy komórki audytu wewnętrznego,
 • monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta,
 • przeprowadzanie badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania Jednostki Dominującej.