Skonsolidowane wyniki finansowe

Grupa Azoty zakończyła rok 2014 dodatnim wynikiem finansowym EBIDTA na poziomie 822 405 tys. zł oraz zyskiem netto w wysokości 265 055 tys. zł.

Powyższe wyniki ekonomiczne w stosunku do uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego zmieniły się odpowiednio o 93 544 tys. zł oraz (443 513) tys. zł.

Kształtowanie się podstawowych wielkości w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w 2014 roku oraz w roku 2013 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie20142013 * przekształconezmianazmiana %
Przychody ze sprzedaży 9 898 476 9 821 023 77 453 0,8
Koszt własny sprzedaży (8 231 565) (8 441 783) 210 218 (2,5)
Zysk brutto ze sprzedaży 1 666 911 1 379 240 287 671 20,9
Koszty sprzedaży (581 145) (447 750) (133 395) 29,8
Koszty ogólnego zarządu (739 977) (707 766) (32 211) 4,6
Zysk ze sprzedaży 345 789 223 724 122 065 54,6
Pozostałe koszty operacyjne netto (43 559) (42 986)) (573) 1,3
Zysk na działalności operacyjnej EBIT 302 230 180 738 121 492 67,2
Zysk z okazyjnego nabycia - 517 125 (517 125) x
Zysk na działalności operacyjnej 302 230 697 863 (395 633) (56,7)
Przychody/(Koszty) finansowe netto (12 631) 17 536 (30 167) (172)
Zysk z udziałów w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 13 940 12 361 1 579 12,8
Zysk przed opodatkowaniem 303 539 727 760 (424 221) (58,3)
Podatek dochodowy (37 731) (18 439) (19 292) 104,6
Zysk netto z działalności kontynuowanej 265 808 709 321 (443 513) (62,5)
Strata na działalności zaniechanej (753) (554) (199) 35,9
Zysk netto 265 055 708 767 (443 712) (62,6)
EBIT 302 230 180 738 121 492 67,2
Amortyzacja 520 175 548 123 (27 948) (5,1)
EBITDA 822 405 728 861 93 544 12,8

*Dane finansowe za 2013 rok zostały przekształcone w związku z ostatecznym rozliczeniem nabycia przez Grupę Azoty POLICE spółki African Investment Group S.A., zgodnie z informacją przedstawioną w Skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku w punkcie 2.3 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.
Źródło: Opracowanie własne.

Poziom przychodów ze sprzedaży nie zmienił się znacząco w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednak niższy poziom kosztów własnych sprzedaży (o 2,5 %) skutkował wygenerowaniem przez Grupę Azoty dodatniego wyniku brutto ze sprzedaży, wyższego w stosunku do roku poprzedniego o 287 671 tys. zł.

Zysk ze sprzedaży uwzględniający koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniósł 345 789 tys. zł i okazał się wyższy o 122 065 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego 

W 2014 roku na pozostałej działalności operacyjnej odnotowano stratę w wysokości (43 559) tys. zł, co przyczyniło się do pogorszenia wyniku EBIT, jednak wynik ten jest i tak wyższy o 67,2 % niż w roku ubiegłym.

Analizując poziom zysku na działalności operacyjnej za 2014 rok - niższy niż w roku 2013 - należy mieć na uwadze, że na wysokość zysku w ubiegłym roku wpływ miał zysk z tytułu okazyjnego nabycia udziałów w spółkach: Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty SIARKOPOL oraz spółce AIG S.A. w Senegalu w kwocie 517 125 tys. zł.

Na działalności finansowej odnotowano ujemny wynik finansowy.