Przewidywana sytuacja finansowa Grupy

W ocenie kredytodawców o strategicznym znaczeniu, standing finansowy Grupy Azoty jest wysoki i nie występują istotne zagrożenia i ryzyka pogorszenia się tego standingu w przyszłości.

Sytuacja finansowa Grupy Azoty charakteryzuje się pełną zdolnością płatniczą oraz kredytową, zarówno w odniesieniu do Jednostki Dominującej, jak również pozostałych spółek kluczowych Grupy Azoty. Oznacza to zdolność Grupy do terminowego regulowania swoich zobowiązań płatniczych oraz posiadania i generowanie nadwyżek z działalności operacyjnej, pozwalających na dalsze ich regulowanie w terminach płatności.

Wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Grupy Azoty były w 2014 roku realizowane terminowo i nie występuje zagrożenie ich dalszej obsługi.

W 2014 roku Jednostka Dominująca i pozostałe spółki z Grupy Azoty dokonały też wypłat dywidend z zysku za poprzedni rok obrotowy, zgodnie z terminami wynikającymi z uchwał w sprawie podziału zysku, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy i Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Grupa Azoty posiada wolne limity w ramach kredytu bieżącego powiązanego ze strukturą cash-poolingu wirtualnego, którymi Jednostka Dominująca może zarządzać w sytuacji zmieniającego się zapotrzebowania na środki poszczególnych spółek z Grupy, oraz uzupełniająco wolne limity kredytów wielocelowych i obrotowych występujące w spółkach zależnych. Grupa Azoty spełnia jednolite kowenanty umów kredytowych, zgodnie z którymi posiada możliwość istotnego zwiększenia skali zobowiązań finansowych w sytuacji wystąpienia takiego zapotrzebowania.

W ocenie kredytodawców o strategicznym znaczeniu, standing finansowy Grupy Azoty jest wysoki i nie występują istotne zagrożenia i ryzyka pogorszenia się tego standingu w przyszłości.

Plan Rzeczowo-Finansowy Grupy Azoty na 2015 rok uwzględnia wszelkie posiadane informacje (prognozy) o kształtowaniu się przyszłej sytuacji rynkowej oraz szczegółowe plany rzeczowo-finansowe poszczególnych Jednostek Biznesowych. Plan finansowy zawiera i uwzględnia główne założenia oraz optymalizuje parametry ekonomiczne wynikające ze zidentyfikowanych tendencji makroekonomicznych i wewnętrznych.

Grupa Kapitałowa posiada ponadto wiążące decyzje banków komercyjnych i multilateralnych na udzielenie Jednostce Dominującej długoterminowego kredytu rewolwingowego na okres 5 lat oraz długoterminowych kredytów terminowych na okres 10 lat w celu zapewnienia finansowania zamierzeń inwestycyjnych oraz pozostałych celów określonych w długoterminowej Strategii Grupy. Przewiduje ich zawarcie po dniu publikacji Sprawozdania