Istotne wydarzenia w 2014 roku

Podpisanie listu intencyjnego przez KGHM Polska Miedź S.A. i Jednostkę Dominującą

W dniu 16 stycznia 2014 roku zarządy KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie i Jednostki Dominującej podpisały list intencyjny określający ogólne zasady dotyczące ewentualnego podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych w następujących obszarach działalności: przerób fosfogipsów, poszukiwanie złóż soli potasowej na rynkach obcych, pozyskanie dostępu do źródeł gazu ziemnego, budowa elektrowni poligeneracyjnej oraz poszukiwanie i wydobycie fosforytów.

Współpraca w powyższych obszarach działalności stanowi element realizacji strategii Jednostki Dominującej. W celu zachowania ciągłości procesów produkcyjnych, a także maksymalnego wykorzystania zdolności wytwórczych, Jednostka Dominująca dąży do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw surowców strategicznych, poprzez poszukiwanie nowych i alternatywnych źródeł surowców, przy założeniu możliwości tworzenia kapitałowych powiązań z ich dostawcami.

Podobne porozumienie zostało zawarte w dniu 10 stycznia 2014 roku przez zarządy Grupy Azoty PUŁAWY, Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o. oraz KGHM Polska Miedź S.A. Porozumienie dotyczyło założeń współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Zawarcie Porozumienia jest kontynuacją współpracy zapoczątkowanej podpisaniem przez Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory" Sp. z o.o. oraz KGHM Polska Miedź S.A. Listu intencyjnego o wzajemnej współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych, dotyczących poszukiwania i rozpoznawania złóż surowców chemicznych, w tym soli potasowych, projektów górniczych związanych z zagospodarowaniem istniejących złóż surowców chemicznych, w kraju i za granicą oraz zagospodarowania surowców wtórnych (odpadów) w celu odzyskania metali krytycznych (w tym metali ziem rzadkich).

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Jednostką Dominującą i instytutami badawczymi branży chemicznej

Do podpisania listu doszło w dniu 13 czerwca 2014 roku podczas Kongresu Polska Chemia 2014.

Podpisane porozumienie ma na celu wykorzystanie potencjału naukowego i infrastruktury badawczej instytutów do realizacji strategii rozwoju Grupy. Współpraca ta ma gwarantować także większą skuteczność podczas składania wniosków o dofinansowanie działalności, na przykład w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój (POIR).

Zgodnie z deklaracją wyrażoną w liście intencyjnym Jednostka Dominująca będzie zlecać instytucjom badawczym prace badawczo - rozwojowe oraz opracowywanie planów strategicznych i programów rozwoju. Zapewni także finansowanie lub współfinansowanie zadań i projektów z tego zakresu. Instytuty badawcze natomiast zadeklarowały współpracę z Jednostką Dominującą przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie działalności badawczo rozwojowej oraz traktowanie zadań zlecanych w ramach współpracy priorytetowo.

Podpisanie umowy o współpracy ze spółką Comexport

Grupa Azoty oraz brazylijska spółka Comexport podpisały ramową umowę dotyczącą współpracy handlowej. W ramach porozumienia spółka Comexport deklaruje zakup wytwarzanego przez Grupę Azoty poliamidu wykorzystywanego m.in. do produkcji włókien konstrukcyjnych. Docelowo sprzedawany do firmy Comexport polimer będzie pochodzić z nowej wytwórni PA6 w Tarnowie, o rocznych zdolnościach produkcyjnych 80 tys. ton, której uruchomienie planowane jest na czwarty kwartał 2016 roku.

Podpisana w dniu 20 czerwca 2014 roku umowa stanowi również podstawę analizy projektu wspólnego przedsięwzięcia w ramach dalszego przetwórstwa poliamidu na terenie Brazylii.

Sprzedaż poliamidu do Brazylii jest kontynuacją współpracy Grupy Azoty ze spółką Comexport. Pod koniec 2013 roku Grupa Azoty, w ramach kontraktacji produktów nawozowych na kolejne lata, zawarła szereg umów handlowych z Comexport. Umowy na sprzedaż siarczanu amonu z Tarnowa i z Puław oraz nawozów wieloskładnikowych z Polic będą obowiązywać do końca 2016 roku.

Grupa Azoty na liście podmiotów strategicznych Skarbu Państwa

W dniu 5 sierpnia 2014 roku Ministerstwo Skarbu Państwa opublikowało komunikat w sprawie umieszczenia Grupy Azoty na liście podmiotów strategicznych.

Dokument „Lista podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa” jest załącznikiem do „Priorytetów zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015”, którego pierwsza wersja została zatwierdzona przez Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa w dniu 30 kwietnia tego roku.

W dniu 5 sierpnia 2014 roku z listą zapoznała się Rada Ministrów. Obok Grupy Azoty znalazło się na niej 21 innych spółek, które odgrywają rolę liderów gospodarczych w procesie reindustrializacji Polski.

Operacjonalizacja Strategii Grupy Azoty

Kontynuując prace nad planowaniem strategicznym, rozpoczęte w 2013 roku przyjęciem „Strategii Grupy Azoty 2013-2020”, w dniu 14 sierpnia 2014 roku Zarząd Grupy Azoty zaprezentował rynkowi główne założenia dokumentu „Strategia Grupy Azoty 2014-2020. Operacjonalizacja” (więcej w punkcie 6.3 Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju niniejszego sprawozdania).

Odstąpienie od procesu nabycia akcji spółki ZCh „Organika-Sarzyna” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty PUŁAWY poinformował, że w dniu 5 listopada 2014 roku podjął uchwałę o odstąpieniu od procesu nabycia od spółki CIECH S.A. pakietu akcji spółki Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. Powyższa uchwała została podjęta w związku z opublikowaniem przez Ciech S.A. raportu bieżącego, dotyczącego zatwierdzenia strategii Grupy Ciech na lata 2014-2019 oraz informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej CIECH S.A., zgodnie z którą segment organiczny Grupy Ciech będzie rozwijany na bazie Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna S.A., która to spółka pozostaje częścią Grupy Chemicznej Ciech.

Przychody z tytułu wygenerowania jednostek ERU

Spółki Grupy Azoty nie uzyskały w 2014 roku przychodów ze sprzedaży jednostek ERU.

Grupa Azoty PUŁAWY w 2014 roku kontynuowała prace nad rozstrzygnięciem sporu dotyczącego płatności za dostarczone jednostki ERU przed Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Londynie. W dniu 12 listopada 2014 roku w Londynie przeprowadzono mediacje z Solvay Energy Services SAS nt. zakończenia sporu (mediacje prowadzone w ramach CEDR – Centre for Effective Dispute Resolution). Mediacje nie przyniosły porozumienia, ale w wyniku dalszych prac opracowano wstępne warunki porozumienia ugodowego.

Weryfikacja ilości emisji CO2

Na początku 2014 roku we wszystkich spółkach Grupy Azoty przeprowadzono audyty w celu weryfikacji ilości emisji CO2 za 2013 rok. Audyty potwierdziły wyliczone ilości emisji i zakończyły się wynikiem pozytywnym. Wypełniając ustawowy obowiązek zweryfikowane Raporty Emisji CO2 zostały wysłane do Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) do dnia 31 marca 2014 roku i na ich podstawie umorzono zużyte jednostki emisji w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku.

We wszystkich kluczowych spółkach Grupy Azoty w I kwartale 2015 roku zaplanowane są terminy audytów weryfikujących wielkości emisji CO2 za 2014 rok, co pozwoli w terminie ustawowym do dnia 31 marca 2015 roku przesłać zweryfikowane raporty do KASHUE oraz do dnia 30 kwietnia 2015 roku dokonać umorzenia ilości uprawnień zgodnie z tymi raportami.

Rzeczywiste wielkości emisji mieszczą się w ich planowanych ilościach. W celu zabezpieczenia ilości jednostek emisji potrzebnych do rozliczenia za 2014 rok spółki zgodnie z zatwierdzoną strategią nabywały je w ciągu 2014 roku oraz zrealizują planowane kontrakty przed końcem kwietnia 2015 roku.

Świadectwa pochodzenia energii elektrycznej

Do ważnych zadań nowelizacji ustawy - prawo energetyczne należy przywrócenie od dnia 30 kwietnia 2014 roku systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną i ciepło w kogeneracji, z terminem obowiązywania systemu do 2018 roku. Prawa majątkowe wydane w poprzednim systemie utraciły swoją funkcję i nie mogą posłużyć rozliczeniu obowiązków nałożonych nowelizacją. Grupa Azoty PUŁAWY odstąpiła od dochodzenia braku przydziału świadectw za II półrocze 2012 roku.

Zarówno Grupa Azoty PUŁAWY i Grupa Azoty POLICE, z uwagi na układ pracujących urządzeń i optymalizację produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowniach , nie uzyskały wymaganego poziomu PES, będącego warunkiem koniecznym, aby uzyskać prawo ubiegania się o przydział praw majątkowych za 2014 rok.

Jednostka Dominująca wystąpiła do Prezesa URE z wnioskami o wydanie nowych certyfikatów za 2014 rok potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji jeszcze w 2014 roku - za okres od maja od listopada i kolejny wniosek za grudzień. W dniu 12 lutego 2015 roku zostało wysłane do Prezesa URE sprawozdanie roczne potwierdzające zweryfikowane przez audytora ilości energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji.

Jednostka Dominująca oczekuje na przyznanie 119,6 mln praw majątkowych za 2014 rok.

Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej

W I półroczu 2014 roku została przyjęta jednolita Polityka ubezpieczeniowa Grupy oraz zostały wdrożone skonsolidowane programy ubezpieczeń komunikacyjnych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej D&O władz spółek Grupy Azoty. Następnie opracowano i przyjęto skonsolidowany program ubezpieczeń Grupy w najbardziej istotnych obszarach, tj. ubezpieczeń majątkowych, utraty zysku, transportowych i odpowiedzialności cywilnej spółek, na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Program ubezpieczeń potwierdzony został polisami wystawionymi przez występujących w koasekuracji ubezpieczycieli: PZU, Warta i Hestia (oraz Allianz w obszarze ubezpieczeń transportowych).

Po dacie bilansowej

Strategiczna współpraca Grupy Azoty i PKO BP S.A.

W dniu 6 lutego 2015 roku podpisano porozumienie o strategicznej współpracy, którego efektem będzie finansowanie przez PKO BP S.A. partnerów finansowych Grupy Azoty działających w branży rolniczej i przetwórstwa rolno – spożywczego oraz wykorzystanie sieci dystrybucji producenta nawozów do sprzedaży produktów bankowych, a także wspólne działania marketingowe skierowane do producentów rolnych.

Stabilne finansowanie w postaci kredytów czy factoringu to dla przedsiębiorców rolnych będących kontrahentami Grupy Azoty droga do poprawy płynności oraz większe możliwości rozwoju biznesu. Dla Grupy Azoty oznacza z kolei wzrost sprzedaży, a dla Banku szansę na pozyskanie nowych klientów i ekspansję na rynku rolno – spożywczym.

Porozumienie największego polskiego banku i lidera krajowego sektora chemicznego wpisuje się w rządową strategię współpracy między spółkami Skarbu Państwa. Zgodnie z jej założeniami wspólne projekty inwestycyjne są kluczowe dla efektywnego wykorzystania majątku i wzrostu wartości aktywów podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Jednocześnie współpraca z Grupą Azoty ma być jednym z najważniejszych elementów nowej strategii działań PKO BP S.A. w sektorze rolno-spożywczym.