Zarząd

W ciągu całego 2014 roku w składzie Zarządu Jednostki Dominującej nie zaszły żadne zmiany.

Skład Zarządu IX kadencji na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

 • Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu,
 • Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu,
 • Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny,
 • Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu,
 • Marian Rybak – Wiceprezes Zarządu,
 • Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu,
 • Artur Kopeć – Członek Zarządu.

Z początkiem kwietnia 2014 roku Zarząd Jednostki Dominującej powołał Witolda Szczypińskiego Wiceprezesa Zarządu na stanowisko Dyrektora Generalnego Jednostki Dominującej.

Do kompetencji Dyrektora Generalnego należy inicjowanie i koordynowanie działań związanych z bieżącym operacyjnym zarządzaniem Jednostką Dominującą we współdziałaniu z pozostałymi Wiceprezesami oraz Dyrektorem Zarządzającym. W dalszym ciągu, zgodnie z podziałem kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu, odpowiada za zarządzanie i koordynację procesów produkcyjnych, planowanie remontów i postojów technologicznych oraz inicjowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych. Zarządza również obszarem biznesów podstawowych i obszarem wsparcia Jednostki Dominującej oraz sprawuje nadzór nad działalnością Segmentu Biznesowego Tworzywa oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, a także nadzoruje i koordynuje realizowane procesy restrukturyzacyjne oraz zatwierdza sprawozdania, dokumenty, protokoły dotyczące nadzorowanego obszaru.

Skład i obszary odpowiedzialności Członków Zarządu Jednostki Dominującej przedstawiają się następująco:

 • Paweł Jarczewski – Prezes Zarządu, odpowiedzialny za zarządzanie i politykę personalną, nadzór właścicielski, nadzór nad Centrum Biznesu Agro, politykę informacyjną, zarządzanie ryzykiem i koordynację funkcji audytu wewnętrznego w Grupie Azoty,
 • Andrzej Skolmowski – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za finanse oraz IT w Grupie Azoty,
 • Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jednostki Dominującej, odpowiedzialny za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne w Grupie Azoty,
 • Marek Kapłucha – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw oraz za zarządzanie zakupami surowców strategicznych w Grupie Azoty,
 • Marian Rybak – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za inwestycje w Grupie Azoty,
 • Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za strategię i rozwój Grupy Azoty,
 • Artur Kopeć – Członek Zarządu, odpowiedzialny za dialog społeczny, bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska w Grupie Azoty.

Zarząd Jednostki Dominującej działa na podstawie:

 • Kodeksu spółek handlowych,
 • Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku z późn. zmianami,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 • przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie powyższych ustaw,
 • postanowień Statutu Jednostki Dominującej,
 • postanowień Regulaminu Zarządu,
 • innych wewnętrznych regulacji obowiązujących w Jednostce Dominującej.

Po dacie bilansowej

Rok 2014 był ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji przez Członków Zarządu IX kadencji, Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2015 roku podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Jednostki Dominującej na nową kadencję. W skład Zarządu X kadencji weszli:

 • Paweł Jarczewski - Prezes Zarządu,
 • Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu,
 • Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu,
 • Marek Kapłucha - Wiceprezes Zarządu,
 • Marian Rybak - Wiceprezes Zarządu,
 • Krzysztof Jałosiński – Wiceprezes Zarządu.

Uchwały w powyższej sprawie weszły w życie z dniem 20 lutego 2015 roku.

Z dniem rozpoczęcia X kadencji Zarządu Jednostki Dominującej, wygasł również mandat Artura Kopcia, Członka Zarządu wybranego z ramienia pracowników. W związku z powyższym Rada Nadzorcza zdecydowała o uruchomieniu procedury wyboru Członka Zarządu z ramienia pracowników na nową wspólną kadencję.

Wybory zostały przeprowadzone w dniach od 27 stycznia do dnia 11 lutego 2015 roku (I tura) oraz od dnia 13 do 23 lutego 2015 roku (II tura). W wyniku wyborów kandydatem na Członka Zarządu z wyboru pracowników został Artur Kopeć.

W dniu 26 lutego2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Artura Kopcia na stanowisko Członka Zarządu.

Kompetencje osób zarządzających

Szczegółowy podział kompetencji Członków Zarządu reguluje Uchwała Zarządu nr 467/IX/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku, uzupełniona Uchwałą Zarządu nr 639/IX/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku poprzez dodanie nowego punktu dotyczącego pełnienia przez Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne funkcji Dyrektora Generalnego w Jednostce Dominującej.

Następnie Uchwałą nr 735/IX/2014 z dnia 8 września 2014 roku przesunięto nadzór nad działalnością sponsoringową Jednostki Dominującej z kompetencji Członka Zarządu do kompetencji Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za integrację produkcji, tworzywa i syntezy organiczne.

Zarząd Jednostki Dominującej na posiedzeniu w dniu 10 marca 2015 roku, podjął uchwałę nr 8/X/2015 w sprawie zatwierdzenia podziału kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu X kadencji, określonego w uchwale nr 467/IX/2013 Zarządu Jednostki Dominującej podjętej w dniu 20 sierpnia 2013 roku, wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w uchwale nr 639/IX/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku oraz w uchwale nr 735/IX/2014 z dnia 8 września 2014 roku.