Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających

Zgodnie z § 35 ust. 1 Statutu Jednostki Dominującej Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 („Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej”) oraz § 36 Statutu („Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji”).

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczącego Roli Dyrektorów Niewykonawczych (§ 35 ust. 4 Statutu Jednostki Dominującej).

Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie.

Wiceprzewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej wybierani są przez Radę Nadzorczą na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej (§ 37 ust. 1 Statutu Jednostki Dominującej).