Charakterystyka czynników ryzyka

Grupa Azoty narażona jest na różne rodzaje czynników ryzyka, które mogą wpłynąć na jej działalność, sytuację finansową, wyniki czy wartość akcji.

Poza ryzykami wymienionymi w punkcie 5.11 niniejszego Sprawozdania Instrumenty finansowe - polityka stosowana w zakresie ryzyka oraz instrumenty, cele i metody zarządzania ryzykiem oraz poza zagrożeniami wymienionymi w punkcie 6.2.1 Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy Azoty, Grupa identyfikuje następujące rodzaje ryzyk:

Ryzyko dotyczące dostępności gazu ziemnego

Głównym składnikiem kosztów produkcji w Grupie Azoty jest gaz ziemny, którego Grupa zużywa rocznie około 2,2 mld m3. Głównym dostawcą gazu w roku 2014 był PGNiG S.A. (61,4 %), pozostałe (38,6 %) pochodziło z innych źródeł. Dostawy gazu od PGNiG S.A., zarówno wysokometanowego jak i gazu ze źródeł lokalnych, realizowane były na podstawie umów wieloletnich. Dostawy od innych kontrahentów realizowane były na podstawie umów krótkoterminowych.

Spółki Grupy Azoty szukając alternatywnych i konkurencyjnych źródeł zaopatrzenia w gaz dywersyfikują zarówno kierunki dostaw jak i samych dostawców, informując o szczegółach w swoich komunikatach i raportach. Prowadzone są wspólne negocjacje z dostawcami w zakresie zakupu gazu, z wykorzystaniem wzmocnionej pozycji negocjacyjnej w ramach Grupy Azoty. Część zaopatrzenia pochodzi także ze źródeł lokalnych. Grupa Azoty dąży do tego, aby struktura zakupu gazu była wynikiem połączenia umowy wieloletniej ze strategicznym dostawcą (PGNiG S.A.), umów rocznych i kwartalnych oraz transakcji na giełdach uwzględniających bieżące zapotrzebowanie spółek. Zarządzanie wszystkimi strumieniami gazu i łączne bilansowanie dostaw do spółek Grupy Azoty będzie generowało dodatkowe oszczędności. Spółki Grupy Azoty realizują również obniżanie kosztów zużycia gazu poprzez działania inwestycyjne ukierunkowane na obniżenie wskaźników zużycia tego surowca. Realizowana w Polsce rozbudowa interkonektorów gazowych, magazynów gazu oraz planowane uruchomienie gazoportu LNG zminimalizuje ryzyko dostępności gazu. Obecnie połowa kupowanego gazu ma ceny oparte o zachodnie notowania giełdowe. Planowana likwidacja taryf dla przemysłu sprawi, że cały gaz kupowany będzie po cenach, po jakich nabywa go nasza konkurencja w Unii Europejskiej.

Ryzyko dotyczące procesu planowania i realizacji projektów strategicznych

Spółki Grupy Azoty kontynuują rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje, ale też rozpoczynają realizację kolejnych, ważnych z punktu widzenia interesów Grupy, projektów inwestycyjnych, zapisanych w Strategii Grupy Azoty na lata 2014–2020. Realizacja strategii uzależniona jest od szeregu czynników, w tym takich, które znajdują się poza kontrolą Grupy. W „Operacjonalizacji Strategii” z czerwca 2014 roku Zarząd i Rada Nadzorcza określiły trzy filary wzrostu wartości Grupy, wśród nich Rozwój Organiczny, realizowany poprzez inwestycje rzeczowe, oraz Fuzje i Przejęcia.

Czynniki ryzyka realizacji strategii to czynniki zewnętrzne występujące w otoczeniu Grupy, jak chociażby czynniki makroekonomiczne, sytuacja rynkowa, otoczenie gospodarcze, czy działalność prowadzona przez głównych konkurentów. Negatywny wpływ tych czynników może utrudniać realizację zakładanych kierunków rozwoju Grupy i wyznaczonych celów strategicznych.

Z realizacją projektów strategicznych wiąże się ryzyko, że kluczowe realizowane inicjatywy i projekty rozwojowe nie zostaną zakończone zgodnie z założeniami, nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, a także, że postawione przed nimi cele nie będą odpowiednio przełożone na proces planowania, realizacji i monitorowania projektów.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z realizacją projektów strategicznych w Grupie Azoty zostały wdrożone wewnętrzne procedury, które definiują i regulują proces przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych. Wprowadzono kontrolę nad strategicznymi projektami wraz ze zweryfikowanymi założeniami (efekty biznesowe, budżety, KPI, harmonogramy, podział odpowiedzialności), zapewniono też regularną informację o statusie realizacji projektów. Monitoring projektów strategicznych realizowany jest przez wyznaczonych przez Zarząd Grupy Menadżerów projektów strategicznych. Monitoring dla każdego z projektów zawiera:

 • podstawowe informacje o projekcie,
 • harmonogram kamieni milowych wraz z przypisanym efektem, terminem i osobą odpowiedzialną,
 • harmonogram efektów finansowych w czasie (głównie CAPEX i EBIT), które ma przynieść dany projekt,
 • każdy z projektów ma przypisanego właściciela biznesowego, który będzie odpowiedzialny za efekt ekonomiczny jego wdrożenia.

Poziom wydatków i nakładów inwestycyjnych określany jest w Planie Działalności Inwestycyjnej, w każdej z czterech spółek kluczowych i na poziomie Grupy. Przy planowaniu przyjmuje się procentowy, dopuszczalny margines odchyleń od przyjętych założeń.

W celu zminimalizowania ryzyk związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących inwestycji w każdej spółce funkcjonują wewnętrzne procedury, które w sposób jednoznaczny definiują i regulują proces przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych.

Realizacja projektów inwestycyjnych uwzględnia proces zarządzania zmianą, w ramach którego szczególną uwagę zwraca się na zmiany kursów walut, zmiany cen stali i innych surowców oraz zmieniające się wymagania dotyczące nowo budowanych instalacji. Dzięki temu możliwa jest bieżąca aktualizacja przyjętych harmonogramów realizacji i planowanych wydatków. Realizacja zadań inwestycyjnych monitorowana jest przez służby kontrolingowe, w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń. Funkcjonujące regulacje uwzględniają również wymagania wynikające z obowiązków jakie ciążą na beneficjentach, którzy uzyskują pomoc unijną na realizację zadań współfinansowanych ze środków pomocowych.

Ryzyko związane z koniecznością dostosowania procesów produkcyjnych do nowych wymagań prawnych, w tym wymogów środowiskowych (opis ryzyka został podzielone na trzy pod-ryzyka)

1. Ryzyko związane z wdrożeniem Dyrektywy w sprawie Emisji Przemysłowych (IED)

W związku z wdrożeniem w styczniu 2014 roku Dyrektywy w sprawie Emisji Przemysłowych (IED), wymagane będzie dostosowanie instalacji produkcyjnych spółek Grupy do nowych wymogów prawnych. Spółki Grupy będą zmuszone przeprowadzić określone prace dostosowawcze oraz ponieść koszty realizacji tych prac. Działania te będą dotyczyły:

 • dostosowanie elektrociepłowni spółek Grupy do zaostrzonych standardów emisji w zakresie NOx, SO2 i pyłu. W Tarnowie, Policach i Puławach będzie to dostosowanie do wymagań Dyrektywy IED w sprawie emisji przemysłowych, natomiast w Kędzierzynie będzie to budowa nowego źródła energii,
 • modernizacja instalacji mocznika w Kędzierzynie - dostosowanie do nowych wymagań prawnych, w tym środowiskowych w zakresie obniżenia poziomów emisji do atmosfery pyłów mocznika i amoniaku,
 • modernizacja instalacji bieli tytanowej w Policach - w styczniu 2015 roku został uruchomiony, spełniający wymogi nowego rozporządzenia, monitoring ciągły. Kończone są inwestycje i remonty na urządzeniach odpylających i odsiarczających dostosowujących instalację do nowych standardów emisyjnych.

W celu zapewnienia odpowiedniego czasu wymaganego na wdrożenie odpowiednich działań pozwalających na dostosowanie funkcjonowania instalacji Grupy do zmieniających się przepisów prawa, Grupa w sposób ciągły monitoruje wszelkie planowane i wdrażane zmiany w otoczeniu prawnym, mające wpływ na jej działalność. Niezbędne inwestycje wymuszone przepisami prawa są umieszczane w planach inwestycji spółek Grupy.

2. Ryzyko związane z emisją gazów cieplarnianych

Prowadzone w spółkach procesy technologiczne związane są z emisją do atmosfery zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Zmiana wymagań prawnych dotyczących emisji gazów cieplarnianych powoduje ryzyko wymuszenia konieczności działań dostosowawczych i ponoszenia dodatkowych kosztów z tym związanych.

Regulacje prawne związane są z funkcjonowaniem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS). Na lata 2013 – 2020 przypada trzeci okres rozliczeniowy, który Dyrektywą 2009/29/WE rozszerzono m. in. o przemysł chemiczny. W przypadku Grupy Azoty oprócz elektrociepłowni dotyczy to głównie instalacji do produkcji kwasu azotowego, amoniaku, chemikaliów organicznych luzem przez krakowanie, reformowanie, częściowe lub pełne utlenianie oraz podobne procesy o zdolności produkcyjnej ponad 100Mg/dobę. System ETS III opiera się na przydziale darmowych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z instalacji, a w przypadku ich braku na zakupie w systemie aukcji. Ilość przydzielanych uprawnień jest co roku zmniejszana o kilka procent. Z powodu wyższego poziomu emisji CO2 w stosunku do przydziału darmowych uprawnień Grupa Azoty może być zmuszona do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z działaniami inwestycyjnymi w celu zmniejszenia emisji podtlenku azotu i dwutlenku węgla. Wielkość emisji dwutlenku jest powiązana z energochłonnością produkcji.

W celu zmniejszenia wpływu tego ryzyka spółki podejmują działania mające na celu zmniejszanie energochłonności procesów, a co za tym idzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a w przypadku spółki z Kędzierzyna dla instalacji kwasu azotowego obniżenie emisji podtlenku azotu.

3. Ryzyko związane z konkluzjami BAT

W wyniku planowanego przeglądu uregulowań w zakresie Najlepszych Dostępnych Technik Wytwarzania Wielkotonażowych Produktów Nieorganicznych - Amoniak, Kwasy, Nawozy istnieje ryzyko zaostrzenia i rozszerzenia wymogów dotyczących wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Podobnie istnieje ryzyko związane z wyznaczeniem nowych BAT dla instalacji, które dotychczas nie miały określonych BAT. Okres dostosowania instalacji produkcyjnych do warunków emisyjnych określonych w konkluzjach BAT wynosi 4 lata.

W celu spełnienia wymogów BAT należy na bieżąco śledzić projekty przepisów prawnych i aktywnie brać udział w ich opiniowaniu. Do działań realizowanych przez Spółki w ww. obszarze należy:

 • analiza poziomu efektywności stosowanych technologii, w odniesieniu do tendencji rozwojowych w otoczeniu konkurencyjnym spółki,
 • planowanie i realizacja projektów zmierzających do osiągnięcia poziomu BAT/BREEF na instalacjach produkcyjnych,
 • poszukiwanie nowych propozycji rozwiązań stosowanych w procesach, w szczególności w kierunku zwiększenia efektywności i zmniejszenia energochłonności w odniesieniu do obowiązujących regulacji i poziomu techniki,
 • opracowanie i wprowadzenie do palety produktów nowych nawozów na bazie składników wytwarzanych w funkcjonujących instalacjach.

Ryzyko pogorszenia wyników sprzedaży na skutek nierównowagi popytowo-podażowej

Segment nawozowy (istotne zmiany)

 • wzrost szkodliwego importu nawozów z krajów, gdzie są tanie surowce skutkiem zaburzeń protekcjonistycznych, jak dual pricing, w szczególności gazu, soli potasowej, fosforytów. Głównie z Europy Wschodniej i Zachodniej Azji oraz MENA,
 • wejście w życie nowych mocy produkcyjnych nawozów, szczególnie w regionach sąsiadujących z Unią Europejską,
 • ogłoszenie na 2015 rok niskich i stałych w czasie ceł eksportowych na nawozy w Chinach (rezygnacja z okienka celnego), co w sytuacji zahamowania popytu w tym kraju spowoduje masowy eksport nawozów. W sytuacji jednoczesnego wstrzymania subsydiowania zakupów przez rząd Indii i ograniczenia zamówień rządowych Indonezji – rynków buforowych dla chińskiego eksportu – ta masa towarowa może rozprzestrzenić się na pozostałe rynki, w tym Europę,
 • powrót do ruchu ukraińskich mocy produkcyjnych nawozów, co przy liberalizacji stosunków handlowych Unii Europejskiej z tym krajem i obniżaniem ceł może spowodować napływ nawozów do Unii, szczególnie do Polski.

Grupa Azoty monitoruje rynek na bieżąco poprzez badania rynkowe i niezwłocznie reaguje na zmiany. Strategia handlowa oparta jest na silnym powiązaniu z najlepszymi dystrybutorami, komplementarności obsługi (pełna i sukcesywnie rozszerzana oferta, cenionych pod względem jakości nawozów), bogatym programie marketingowym (portal rolny dla rolników, aplikacja on-line ułatwiająca klientom relacje handlowe), adresowaniu oferty wprost do największych klientów końcowych, głębsze docieranie do grup docelowych na rynkach zagranicznych. Zapewnienie sobie bezpiecznych dostaw surowców poprzez własne złoża siarki i fosforytów. Polityka zakupu gazu z 50 % udziałem gazu z wolnego rynku.

Grupa Azoty jest bardzo aktywna na polu regulacyjnym, gdzie samodzielnie, lub poprzez organizacje branżowe monitoruje zmiany i dociera do gremiów decyzyjnych i opiniotwórczych w celu:

 • wprowadzania ceł antydumpingowych na produkty zagrożone szkodliwym importem,
 • zapobiegania zagrożeniom płynącym z negocjowania międzynarodowych umów handlowych Unii Europejskiej (obecnie USA), a także wstępowania krajów do WTO (Rosja),
 • zapobiegania tendencjom osłabiającym instrumenty ochrony rynku,
 • informowaniu eurodeputowanych o skutkach ETS i innych regulacji na obniżenie konkurencyjności europejskiego przemysłu i jego przenoszenia poza Unią Europejską.

Segment tworzyw (istotne zmiany)

 • zwiększenie zdolności produkcyjnych poliamidu na rynku chińskim i zapewnienie samowystarczalności tego kraju (około 700 tys. ton/rok). Skutek tego - skurczenie rynku eksportowego dla Unii Europejskiej i pojawienie się nadwyżek produktu w regionie,
 • planowane nowe zdolności produkcyjne poliamidu na i tak nasyconym rynku Unii Europejskiej w ilości około 20 tys. ton/ rok,
 • nowe moce wytwórcze kaprolaktamu na rynku chińskim w ilości około 600 tys. ton.

Grupa minimalizuje ryzyko docierając do przetwórców z dedykowaną ofertą (własne laboratorium aplikacyjne), silne więzi z klientami poprzez posiadanie biura handlowego w Hamburgu, plany uruchomienia rozszerzonej palety poliamidu dla różnych aplikacji – dające klientom pewność dostaw produktu dostosowanego do ich potrzeb, w długiej perspektywie czasowej, gwarantujące stabilność dostaw.

Segment OXO (istotne zmiany)

 • wzrost podaży alkoholi OXO na zbilansowanych rynkach europejskich, wskutek napływu dużych ilości tańszych alkoholi, szczególne z rynku rosyjskiego,
 • import plastyfikatorów do Unii Europejskiej, gdzie jest zbilansowany rynek o dużej rozmaitości plastyfikatorów i istnieje silna konkurencja, szczególnie groźny jest import nieftalanowych plastyfikatorów z rynku koreańskiego i tureckiego.

Obrona przed skutkami ryzyka to:

 • dostosowanie oferty do potrzeb i wymagań rynku, jak wprowadzenie nieftalanowego plastyfikatora do oferty, wysoka czystość alkoholi OXO, a także poszukiwanie nisz rynkowych, m.in. poprzez udoskonalenie plastyfikatora DEHP do celów medycznych, organizacja dostaw ściśle wg potrzeb odbiorcy końcowego (flexitanki dla frachtów dalekomorskich małych ilości produktów),
 • przedsięwzięcia zmierzające do minimalizacji kosztów produkcji poszczególnych wyrobów.

Ryzyko walutowe

Bieżąca pozycja walutowa Grupy, charakteryzuje się dodatnią ekspozycją w EUR i w USD, jest zabezpieczana w zależności od trendów kształtowania się kursu EUR oraz USD. Spółki Grupy wykorzystują do zabezpieczenia pozycji walutowej m.in. takie instrumenty i działania jak transakcje terminowe forward oraz hedging naturalny.

Grupa wdrożyła ponadto Politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Walutowym i Stopy Procentowej), która wprowadza m.in.:

 • scentralizowany nadzór nad procesem zarządzania ryzykiem finansowym,
 • monitorowanie skonsolidowanej ekspozycji walutowej Grupy oraz jej spółek,
 • określanie optymalnej strategii zabezpieczającej na poziomie Grupy,
 • jednolite zasady zarządzania ryzykiem walutowym w Grupie,
 • jednolity katalog dopuszczalnych i stosowanych instrumentów zabezpieczenia,
 • spójne limity i horyzonty czasowe zabezpieczenia, ustalane w oparciu o analizę planowanej ekspozycji walutowej Grupy i jej spółek oraz analizę wartości narażonej na ryzyko (VaR).

W Grupie działa Komitet Ryzyka, który analizuje i określa skonsolidowaną ekspozycję walutową Grupy i jej istotnych spółek oraz wydaje rekomendacje w zakresie docelowego poziomu i horyzontu zabezpieczenia, rodzaju instrumentów walutowych oraz poziomu kursu transakcji zabezpieczających. Natomiast zabezpieczenia są zawierane w spółkach Grupy, w których ekspozycja ta faktycznie występuje.

Stosowane w Grupie metody pozwalają na ograniczanie istniejącego ryzyka poprzez stosowanie wybranych instrumentów i działań związanych z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym, opartych o wieloletnie i roczne planach ekspozycji walutowej oraz ich aktualizację w zakresie kwartalnych planów operacyjnych i krótkoterminowej projekcji przepływów i wydatków walutowych oraz na transakcjach zarejestrowanych już w systemie finansowo-księgowym, natomiast nie eliminują tego ryzyka. Dodatkowo ryzyko kursowe może mieć wpływ na sytuację na krajowym rynku nawozów azotowych w kontekście wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej. Wystąpienie znaczących wahań kursów walut, może mieć wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy.

Ryzyko negatywnego oddziaływania cen stosowanych w handlu emisjami CO2 na wynik finansowy

Grupa i jej spółki wprowadzają niezbędne rozwiązania organizacyjne i techniczne, które zapewnią realizację wymogów związanych z monitorowaniem i weryfikacją parametrów emisji dla celów kontrolnych oraz sprawne zarządzanie przyznanymi uprawnieniami do emisji oraz zapewnienie nabycia brakujących uprawnień. W Grupie funkcjonuje system monitorowania emisji objętych systemem EU ETS i prowadzone jest bieżące bilansowanie emisji gazów cieplarnianych. Grupa na bieżąco monitoruje stan swojej faktycznej emisji oraz poziomy cen uprawnień na rynku i reaguje na ich zmienność. W przypadku wystąpienia na koniec roku niedoboru uprawnień oraz zwiększonego popytu na EUA na rynku istnieje ryzyko poniesienia wyższych od zakładanych kosztów.

Ryzyko negatywnego oddziaływania cen stosowanych w handlu emisjami CO2 ograniczane jest w Grupie poprzez kroczące nabywanie uprawnień do emisji na rynku SPOT oraz poprzez kupowanie uprawnień do emisji w formie finansowych instrumentach pochodnych z dostawą na przyszłe okresy, w którym winny podlegać umorzeniu, co następuje w oparciu o aktualną Strategię Zakupu.

Przydziały certyfikatów CO2 dla III okresu EU ETS dla wszystkich spółek z Grupy zostały przyznane i przewiduje się dalszy terminowy przydział zgodnie z planem przydziału na kolejny okres. Ponadto spółki terminowo przekazują audyty oraz dokonują umorzeń zużytych jednostek za dany rok (tj. do 30 kwietnia następnego roku).

Grupa skutecznie realizuje Strategię kroczącego nabywania uprawnień do emisji, której celem jest zapewnienie pełnego pokrycia niedoboru uprawnień na dany rok, które winny być umorzone, przy cenach realizacji na poziomie nie wyższych niż planowane.

Ryzyko dotyczące wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub awarii technicznych powodujących zaistnienie przerw w ciągłości ruchu i w działalności kluczowych instalacji produkcyjnych

W Grupie Azoty istnieją sprawdzone systemy bezpieczeństwa oraz stosowane są środki prewencji obejmujące wszystkie poziomy organizacyjne i technologiczne, w tym bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę przed wystąpieniem awarii, jednak nie ma pewności że całkowicie wyeliminują one ryzyko awarii i zapewnią ciągłość procesów produkcyjnych. Ocena prawidłowości stosowanych rozwiązań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dokonywana jest przez organy kontroli wewnętrznej a także zewnętrznej oraz instytucje akredytujące/certyfikujące.

Zapobieganie zdarzeniom awaryjnym w spółkach Grupy Azoty obejmuje wiele różnych działań jak np.:

 • identyfikacja zagrożeń w procesach technologicznych, magazynowaniu lub transporcie i wdrażanie działań techniczno-organizacyjnych minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii,
 • ciągłe monitorowanie pracy maszyn i urządzeń oraz bieżąca ocena ich stanu technicznego,
 • wyposażanie instalacji w systemy bezpieczeństwa oraz ochrony, które minimalizują możliwość wystąpienia poważnych awarii, skażenia środowiska naturalnego lub niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi,
 • prowadzenie inwestycji i modernizacji opartych wyłącznie na rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy załodze (instalacje Grupy spełniają tzw. wymogi BAT-Best Available Techniques najbardziej restrykcyjne na świecie pod względem bezpieczeństwa, w tym oddziaływania na środowisko),
 • realizowanie planowanych postojów technologiczno-remontowych pozwalających na utrzymaniu w sprawności eksploatacyjnej obiektów eksploatacji,
 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia, kursy itp.,
 • wprowadzenie regulacji korporacyjnych dotyczących zgłaszania awarii w Grupie Azoty, ich analizy oraz podejmowania działań zapobiegawczych minimalizujących ryzyko powtórzenia się w przyszłości,
 • opracowanie analizy ryzyk techniczno-technologicznych w Grupie Azoty,
 • wdrożenie programu doskonałości operacyjnej,
 • wdrożenie standardu Product Stewardship związanego z opieką nad produktem nawozowym w całym cyklu życia, co zostało potwierdzone wydaniem certyfikatu.

Ryzyko nadpodaży nawozów, w tym spowodowane importem produktów wytworzonych na bazie tańszych surowców

Zwiększająca się podaż nawozów wytwarzanych na bazie taniego gazu oraz wzrost potencjału produkcyjnego w sektorze nawozowym powodują wzrost konkurencji na rynkach nawozów azotowych. W celu wzmocnienia i ugruntowania pozycji lidera w tym segmencie produkcji i sprzedaży Grupa podejmuje działania zmierzające do optymalizacji kosztów produkcji oraz poszerzenia palety produktów i usług oferowanych klientom. Działania Grupy w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej obejmują:

 • realizację założeń zaktualizowanej strategii Grupy w obszarze dystrybucji,
 • realizację zadań inwestycyjnych, które przyczynią się do wzrostu efektywności produkcji,
 • poszukiwanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny,
 • wzmocnienie pozycji rynkowej Grupy poprzez akwizycję oraz plasowanie na rynku nowych produktów,
 • aktywny udział w procesie konsolidacji zakładów branży chemicznej,
 • podejmowanie działań antydumpingowych,
 • aktywne uczestnictwo w pracach stowarzyszenia Fertilizers Europe,
 • współpraca z uczelniami oraz instytutami naukowymi,
 • realizacja działań zmierzających do wsparcia producentów rolnych w dostępie do najnowszych rozwiązań w zakresie produkcji i nawożenia.

Ryzyko związane ze strukturalną zmianą na globalnym rynku kaprolaktamu

Gwałtowny przyrost zdolności produkcyjnych kaprolaktamu w Chinach, skutkuje postępującym ograniczaniem importu kaprolaktamu przez Chiny, a to z kolei ma duży wpływ na światowy bilans podażowo-popytowy w łańcuchu produktowym kaprolaktam-poliamid oraz siarczanu amonu.

W celu zminimalizowania skutków prognozowanych trendów rynkowych, Grupa podejmuje szereg działań mających na celu umocnienie pozycji konkurencyjnej:

 • budowa nowej instalacji poliamidu PA6 o zdolnościach produkcyjnych 80 tys. ton/rok w Tarnowie spowoduje pełne zbilansowanie kaprolaktamu w ramach Jednostki Dominującej (dodatkowe 10 tys. ton/rok) oraz w Grupie Azoty PUŁAWY (70 tys. ton/rok). Dodatkowym efektem będzie wydłużenie łańcucha produktowego PA6,
 • Jednostka Dominująca jest w trakcie finalizacji uzgodnień projektu budowy nowej Wytwórni Tworzyw Modyfikowanych w Tarnowie, na terenie krakowskiej SSE, co spowoduje dalsze pogłębienie łańcucha produktowego PA6,
 • podjęto działania zmierzające do zmniejszenia udziału Chin w sprzedaży Grupy Azoty PUŁAWY poprzez kontynuację polityki dywersyfikacji sprzedaży kaprolaktamu w ramach rynku azjatyckiego, umocnienia pozycji Grupy Azoty PUŁAWY na rynku europejskim oraz bilansowania ilości kaprolaktamu w ramach Grupy – regularne dostawy do ATT Polymers GmbH,
 • prowadzony jest stały monitoring sytuacji na rynku kaprolaktamu i PA6, w szczególności w Azji i Europie,
 • w zakresie redukcji kosztów został opracowany wieloletni program ograniczania kosztów wytwarzania kaprolaktamu. Na program składają się zadania modernizacyjne, których efektem będzie trwała redukcja kosztów produkcji,
 • podjęte zostały działania w zakresie pełnego wykorzystania efektów synergii, instalacji w Tarnowie i Puławach, wynikających z połączenia potencjałów produkcyjnych i handlowych,
 • Jednostka Dominująca dostosowuje się do oczekiwań odbiorców, oferowane są nowe produkty tzw. „dedykowane” – dopasowane do specyficznych potrzeb konkretnych klientów,
 • prowadzone są działania zmierzające do optymalizacji portfela dostawców surowców, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośredniej współpracy z producentami, w ramach wieloletnich umów strategicznych, a także do wypracowania optymalnego modelu logistycznego dostawców surowców,
 • Grupa działa aktywnie na forum międzynarodowym, jako członek europejskich organizacji branżowych, np. CEFIC, Plastics Europe, a także monitoruje wszelkie zagrożenia w czasie umożliwiającym podjęcie działań osłabiających ich skutki.