Środowisko naturalne

Spółki Grupy Azoty posiadają wszystkie wymagane przepisami prawa decyzje określające zakres i sposób korzystania ze środowiska, których obowiązek uzyskania związany jest ze specyfiką prowadzonej przez nie działalności.

Zrównoważony rozwój

Spółki Grupy Azoty funkcjonują w segmencie tzw. wielkiej syntezy chemicznej. Świadoma swojego wpływu na otoczenie Grupa Azoty przywiązuje szczególną wagę do minimalizowania skutków prowadzonej działalności przemysłowej na środowisko, podejmując szereg inicjatyw w celu osiągnięcia harmonii i równowagi z otaczającym ją światem.

Jednostka Dominująca wypracowała strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju. Opracowała „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Azotów Tarnów na lata 2012-2016”.

która zbudowana jest na trzech filarach i wskazuje, w jaki sposób Jednostka Dominująca będzie kreować wartość dla interesariuszy. Strategia Jednostki Dominującej jest podstawą do budowy strategii dla całej Grupy Kapitałowej.

Filary strategii zrównoważonego rozwoju Grupy AZOTY S.A.

Wymagania prawne

Spółki tworzące Grupę Azoty w świetle ustawy „Prawo ochrony środowiska” zobowiązane są do dostosowania posiadanego pozwolenia do wymagań wynikających z obowiązujących aktów prawnych.

W okresie sprawozdawczym obowiązywały dla Grupy następujące decyzje:

 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji Wodoru (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Wojewody Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Kompleksu Park Infrastruktura (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Wojewody Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Kompleksu Wytwórczego POM i compoundingu (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Wojewody Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji Kwasu Azotowego Technicznego, Instalacji Saletrzaku i Saletry Amonowej, Instalacji Mechanicznej Granulacji Nawozów Azotowych i Instalacji Młynowni Kamienia Dolomitowego (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Wojewody Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Kompleksu PTFE i Związków Fluorowych (obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku),
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla Kompleksu Wytwórczego Kaprolaktamu i Poliamidów (obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku),
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Kompleksu Wytwórczego Kaprolaktamu i Poliamidów (w zakresie instalacji Poliamidu Naturalnego, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku),
 • decyzja Wojewody Małopolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów dla powietrza dla Jednostki Dominującej (obowiązuje do dnia 28 grudnia 2024 roku),
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dla elektrociepłowni znajdującej się na terenie Jednostki Dominującej (obowiązuje do dnia 12 września 2022 roku),
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z instalacji produkcji kwasu azotowego, amoniaku oraz chemikaliów organicznych luzem przez krakowanie, reformowanie, utlenianie albo przez podobne procesy o zdolności produkcyjnej ponad 100 Mg/dobę (obowiązuje do dnia 29 czerwca 2021 roku),
 • decyzja Prezydenta Miasta Tarnowa w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Wojewody Małopolskiego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Tarnowie – Mościcach (obowiązuje do dnia 31 grudnia 2034 roku),
 • decyzja Wojewody Małopolskiego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie poboru wód powierzchniowych z rzeki Dunajec (obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 roku),
 • decyzja Wojewody Małopolskiego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Oczyszczania Ścieków Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (obowiązuje do dnia 8 czerwca 2015 roku),
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego na odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych (obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 roku),
 • decyzja ustanawiająca strefę ochronną dla ujęć wody,
 • decyzja - pozwolenie wodnoprawne na użytkowanie i konserwację progu piętrzącego na rzece Dunajec (obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku),
 • decyzja Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie zezwolenia na wytwarzanie i odzysk odpadów (obowiązuje do dnia 21 grudnia 2020 roku),
 • uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w/s utworzenia Strefy Przemysłowej ZAT S.A.
 • decyzja Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielająca pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów, (wraz z decyzjami zmieniającymi (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Wojewody Lubelskiego zezwalająca na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji dla instalacji Elektrociepłownia (wraz z decyzjami zmieniającymi oraz decyzją Marszałka Województwa Lubelskiego, obowiązującą do dnia 31 grudnia 2024 roku),
 • decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego zezwalająca na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji technologicznych (wraz z decyzjami zmieniającymi obowiązuje do dnia 29 czerwca 2021 roku),
 • decyzja Starosty Pułaskiego zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (obowiązuje do dnia 27 października 2024 roku),
 • decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowisk.
 • pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych na terenie zakładu Grupy Azoty POLICE (bezterminowe), zmienione decyzjami:
 • z dnia 26 września 2014 roku,

- z dnia 30 grudnia 2014 roku,

 • decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska siarczanu żelaza II oraz zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej obejmującej łącznie składowisko siarczanu żelaza oraz składowisko fosfogipsu (bezterminowa),
 • decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotycząca zamknięcia „Stawostadionu” nr 1, zmieniona decyzjami (ostatnią z dnia 8 stycznia 2015 roku - obowiązującą do dnia 31 października 2015 roku),
 • decyzja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska określająca zakres i harmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn i skutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska, zmieniona decyzjami (m. in. z dnia 31 maja 2013 roku i 24 marca 2014 roku obowiązującymi do dnia 30 kwietnia 2015 roku),
 • decyzja Starosty Polickiego zatwierdzająca „Dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych składającego się z jednego otworu S-1 na terenie Składowiska Siarczanu Żelaza Grupy Azoty POLICE" akt jednorazowy),
 • decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - 14 obudów studziennych wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody na terenie składowiska siarczanu żelaza Grupy Azoty POLICE, w ramach zadania pn. "Budowa systemu oczyszczającego poziom wodonośny na terenie Składowiska siarczanu żelaza - etap I" (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – Studnia S-1 na terenie składowiska siarczanu żelaza i pobór wód podziemnych za pomocą studni głębinowej nr S1 (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska fosfogipsu oraz zabezpieczenie roszczeń w formie polisy ubezpieczeniowej obejmującej łącznie składowisko siarczanu żelaza oraz składowisko fosfogipsu (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Starosty Polickiego określająca kierunek rekultywacji składowiska odpadów fosfogipsów w Grupie Azoty POLICE (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Starosty Polickiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (rozbudowa do docelowej powierzchni 180 i nadbudowa do poziomu H=60 m n.p.m.) istniejącego składowiska fosfogipsów (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Starosty Polickiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego – przebudowa wału przeciwpowodziowego wraz z elementami towarzyszącymi w ramach inwestycji Remont wału przeciwpowodziowego znajdującego się wokół składowiska fosfogipsu w Policach (obowiązuje bezterminowo),
 • pozwolenie wodnoprawne Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych wylotem zlokalizowanym na terenie przystani Mijanka do wód rzeki Odry (obowiązuje do dnia 30 września 2018 roku),
 • zezwolenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych:

- z instalacji do produkcji nawozów (z decyzjami zmieniającymi – obowiązującymi do dnia 28 czerwca 2021 roku),

- z instalacji do produkcji amoniaku (z decyzjami zmieniającymi – obowiązującymi do dnia 28 czerwca 2021 roku),

- z instalacji do produkcji bieli tytanowej (z decyzjami zmieniającymi – obowiązującymi do dnia 28 czerwca 2021 roku),

- z instalacji elektrociepłowni EC I (z decyzjami zmieniającymi – obowiązującymi do dnia 30 listopada 2022 roku),

- z instalacji elektrociepłowni EC II (z decyzjami zmieniającymi – obowiązującymi do dnia 30 listopada 2022 roku).

 • decyzja Wojewody Opolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Jednostka Biznesowa Oxoplast wraz ze zmianami (obowiązuje do dnia 29 grudnia 2016 roku),
 • decyzja Wojewody Opolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Jednostka Biznesowa Nawozy wraz ze zmianami (obowiązuje do dnia 29 grudnia 2016 roku),
 • decyzja Wojewody Opolskiego w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Jednostka Biznesowa Energetyka oraz Jednostka Infrastruktury wraz ze zmianami (obowiązuje do dnia 30 czerwca 2016 roku),
 • pozwolenie wodnoprawne Wojewody Opolskiego na pobór wód wraz ze zmianą (obowiązuje do dnia 14 marca 2026 roku),
 • pozwolenie wodnoprawne Wojewody Opolskiego na odprowadzanie ścieków (obowiązuje do dnia 28 lutego 2018 roku),
 • decyzja Wojewody Opolskiego ustanawiająca strefę ochrony bezpośredniej dla studni ujmujących wodę z utworów III i IV rzędowych (obowiązuje bezterminowo),
 • pozwolenie Wojewody Opolskiego na wytwarzanie odpadów dla instalacji nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego wraz ze zmianami (obowiązuje do dnia 3 grudnia 2017 roku),
 • decyzja Marszałka Województwa Opolskiego zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów popiołów i żużli (obowiązuje bezterminowo),
 • decyzja Wojewody Opolskiego zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów niebezpiecznych – składowiska osadów ściekowych C.M.B.O.Ś. wraz ze zmianami (obowiązuje do chwili wydania następnej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska – Grupa Azoty ZAK S.A. złożyły wniosek w 2014 roku o wydanie tej decyzji, postępowanie w toku),
 • zezwolenie Marszałka Województwa Opolskiego na emisję gazów cieplarnianych z instalacji produkcji kwasu azotowego TKIV i TKV, amoniaku, gazu syntezowego, aldehydów i alkoholi, ze zmianami (obowiązuje do dnia 29 czerwca 2021 roku),
 • decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, uzgodnienie warunków rekultywacji środowiska na terenie wokół zlikwidowanego gazometru amoniaku na instalacji TK I.

Bezpieczeństwo

Grupa Azoty prowadzi działalność, która wymaga zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa, minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii przemysłowych. Stosowane w spółkach rozwiązania zapewniają odpowiednie warunki wytwarzania, składowania, transportu oraz dystrybucji substancji w celu zachowania wymogów ochrony środowiska naturalnego. Spółki Grupy Azoty działają w branży chemicznej i zaliczane są do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Spółki, będąc świadomymi możliwych konsekwencji prowadzonej działalności, dążą do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na terenach zakładów Grupy Azoty obowiązują plany ratownicze oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem. Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa Azoty podlega przepisom Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Wodnego, Ustawy o odpadach oraz innym uregulowaniom prawnym w zakresie ochrony środowiska. Powyższe akty normatywne nakładają na spółki Grupy zobowiązania w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej, inwestycyjnej, rekultywacji zanieczyszczonych gruntów oraz zapewnienia odpowiednich warunków wytwarzania, składowania, transportu oraz dystrybucji substancji w celu zachowania wymogów ochrony środowiska naturalnego. W 2014 roku w Jednostce Dominującej dokonano aktualizacji i dostosowania do aktualnych wymagań prawnych Raportu o Bezpieczeństwie - część ogólna wraz z analizami ryzyka procesowego dla instalacji stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii chemicznej, Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego, Programu Zapobiegania Awariom, oraz Zgłoszenia Zakładu Dużego Ryzyka. Spełniając zapisy z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeprowadzono na instalacji Poliamidów PA6 ćwiczenia sprawdzające założenia Zewnętrznego i Wewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego przy współudziale zewnętrznych służb ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Na podstawie Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej w przemyśle chemicznym z dnia 17 października 2013 roku przeprowadzono po raz drugi czynności kontrolne na stokażu amoniaku Jednostki Biznesowej Nawozy. Kontrola została wykonana wspólnie przez Państwową Inspekcje Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwową Straż Pożarną w oparciu o listę kontrolną Cz. I - bhp, Cz. II - ochrona przeciwpożarowa, Cz. III - ochrona środowiska, Cz. IV – wspólna.

Spółki Grupy Azoty posiadają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w postaci systemów monitoringu, zabezpieczeń oraz procedur służących zapobieganiu wystąpienia awarii i ograniczenia jej skutków. Zakłady utrzymują dobrze wyszkolone zakładowe straże pożarne, zdolne do podjęcia skutecznych działań ratowniczych, wspierane dodatkowo przez ratowników chemicznych oraz inne służby.

REACH

Wchodzące w skład Grupy Azoty spółki postępują zgodnie z przepisami, których celem jest dokonanie gruntownego przebadania pod kątem właściwości niebezpiecznych wszystkich substancji chemicznych, znajdujących się w obrocie oraz wprowadzenie zasad ich stosowania, a w uzasadnionych przypadkach także ograniczeń i zakazów.

Spółki Grupy Azoty dopełniły obowiązku rejestracji wszystkich wytwarzanych substancji.

Informacje o zagrożeniach związanych z substancjami i mieszaninami chemicznymi przekazywane są odbiorcom przy pomocy kart charakterystyki produktów. W Grupie Azoty ustanowiono procedury opracowywania i aktualizowania kart oraz system zapewnienia pełnej ich dostępności dla odbiorców.

W Grupie zostały określone procedury dotyczące znakowania produktów (środków transportu oraz opakowań). Wdrożone zostały w tym zakresie przepisy rozporządzenia REACH oraz rozporządzenia 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP). Uwzględniona została nowa klasyfikacja wynikająca z badań w ramach rejestracji REACH.

Realizując zapisy Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów, spółki Grupy Azoty w 2014 roku przedłożyły Europejskiej Agencji Chemikaliów stosowną dokumentację rejestracyjną dotyczącą nowych produktów.

Uprzednio złożone w Europejskiej Agencji Chemikaliów dokumenty rejestracyjne pozostałych produktów wprowadzanych do obrotu są na bieżąco aktualizowane.

Grupa Azoty na bieżąco realizuje obowiązki wynikające z roli dalszego użytkownika substancji chemicznych. Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) w 2014 roku dokonano wymaganych aktualizacji i rejestracji chemikaliów i substancji chemicznych. Zakres dokonanej dotąd rejestracji odpowiada aktualnemu zakresowi działalności spółek Grupy. W kolejnym terminie, wynikającym z Rozporządzenia REACH (2018 rok), przewiduje się konieczność rejestracji kolejnych substancji. Są to substancje o mniejszej skali produkcji (poniżej 1 000 ton/rok) i mniejszym znaczeniu dla przychodów Grupy.

SPOT

W trosce o bezpieczeństwo ludzi, ich mienie oraz środowisko spółki Grupy Azoty przystąpiły do Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT, którego celem jest ograniczanie skutków awarii podczas transportu materiałów niebezpiecznych poprzez udzielanie pomocy merytorycznej i technicznej odpowiednim służbom. SPOT skupia największe zakłady chemiczne.

System służy poprawie bezpieczeństwa przewozu na terytorium naszego kraju, a w przypadku zaistnienia zagrożenia pozwala na skuteczne usunięcie jego skutków połączonymi siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i podmiotów, wchodzących w skład systemu SPOT. Aktywne zapobieganie ewentualnym zagrożeniom i stratom materialnym oraz udzielanie pomocy służbom ratowniczym sprawia, że transport materiałów niebezpiecznych może być realizowany w sposób pewny i bezpieczny.

Odpowiedzialny rozwój

Spółki Grupy Azoty w ramach prac badawczych i rozwojowych dążą do stosowania rozwiązań, których wdrożenie będzie miało korzystny wpływ na środowisko naturalne. Zastosowanie odpowiednich technologii pozwala na ustalenie granicznych wielkości emisyjnych, mających na celu eliminowanie emisji szkodliwych lub - jeżeli nie jest to praktycznie możliwe - maksymalne możliwe ograniczanie takich emisji i ich wpływu na środowisko.

W 2014 roku w Jednostce Dominującej do takich prac należały:

 • optymalizacja procesu wytwarzania kaprolaktamu. Prace dotyczyły optymalizacji produkcji jednego z głównych wyrobów tj. kaprolaktamu, w szczególności związane były z doskonaleniem technologii w celu poprawy jakości i obniżenia zużycia ciepła w procesie wytwarzania,
 • doskonalenie procesu produkcji tarnoformu®. W ramach prac prowadzono badania nad optymalizacją procesu produkcji tarnoformu®, pod kątem poprawy jakości uzyskiwanych produktów, jak również obniżenia emisji resztkowego formaldehydu oraz obniżenia zużycia surowców,
 • modernizacja technologii wytwarzania katalizatora żelazowo-chromowego. Przeprowadzono prace związane z modernizacją technologii otrzymywania katalizatora żelazowo-chromowego, których celem jest poprawa własności produktu i minimalizacja jego oddziaływania na środowisko.

Inwestycje proekologiczne

W 2014 roku w Grupie Azoty dokonano szeregu inwestycji o charakterze proekologicznym:

Jednostka Dominująca

 • Instalacja odsiarczania spalin i Instalacja odazotowania spalin.
 • Modernizacja wnętrz reaktorów syntezy amoniaku.
 • Modernizacja stanowisk załadowczo – rozładowczych.
 • Wykonanie układu granulowania pyłów katalizatora żelazowo–chromowego wraz ze stanowiskiem sortowania i odpylania.
 • Modernizacja pompowni wody zimnej na Wydziale Amoniaku.

Grupa Azoty PUŁAWY

 • Budowa instalacji redukcji NOx na dwóch kotłach zakładowej elektrociepłowni.
 • Instalacja odwadniania osadu Biologicznej Oczyszczalni Ścieków.

Grupa Azoty ZAK S.A.

 • Nowa Elektrociepłownia – etap I.
 • Modernizacja obiektów C.M.O.Ś.
 • Prasa filtracyjna odwadniająca osady z oczyszczalni biologicznej, przeniesienie z przyłączeniem.
 • Modernizacja stanowisk załadunku izo-butanolu oraz n-butanolu do cystern kolejowych i autocystern.

Grupa Azoty POLICE

 • Rozbudowa instalacji odsiarczania gazów pokalcynacyjnych o dwa nowe reaktory.
 • Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją ECII.
 • Budowa instalacji do neutralizacji ścieków przemysłowych z instalacji bieli tytanowej.
 • Ciągły monitoring SO2 i pyłów.
 • Budowa instalacji do neutralizacji szlamów porozkładowych.
 • Budowa barier oczyszczających środowisko gruntowo-wodne na składowisku siarczanu żelaza.
 • Modernizacja dystrybucji gazów pokalcynacyjnych.

Grupa Azoty SIARKOPOL

 • Sterownie eksploatacyjne.
 • Załadunek siarki płynnej w Osieku.
 • Rozładunek siarki płynnej w Dobrowie.

Emisje

Spółki Grupy Azoty wdrożyły wiele rozwiązań, które mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska w obszarze emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Dzięki zastosowanym urządzeniom ochrony powietrza możliwe jest zmniejszenie odprowadzanych gazów i pyłów do powietrza.

Prowadzi się pomiary emisji oraz pomiary stężeń odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza na emitorach odprowadzających znaczące ładunki zanieczyszczeń. Pomiary emisji prowadzi się w sposób ciągły (elektrociepłownia, instalacja kwasu azotowego dwuciśnieniowego) oraz okresowo na wytypowanych emitorach instalacji technologicznych. Pomiary emisji i stężeń substancji dla poszczególnych emitorów są wykonywane zgodnie z wymaganiami prawnymi i administracyjnymi. Z uwagi na uczestnictwo w systemie handlu emisjami spółki dokonują corocznej weryfikacji raportów rocznych i uzyskują uprawnienia.

Hałas

Procesy produkcyjne często wiążą się z emitowaniem hałasu, dlatego w spółkach Grupy Azoty już na etapie projektowania instalacji dobierane są urządzenia o odpowiednich parametrach. Zgodnie z pozwoleniami zintegrowanymi poziom hałasu nie może przekraczać dopuszczalnych wartości. Dotyczy to zarówno hałasu na stanowisku pracy, jak i tego, który jest emitowany do środowiska. Grupa Azoty prowadzi monitoring hałasu w środowisku.