Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zgodnie z par. 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Jednostki Dominującej działając na podstawie uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekazuje niniejszym raport dotyczący stosowania przez Jednostkę Dominującą w 2014 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.