Rynki sprzedaży oraz zaopatrzenie

Eksport do Unii Europejskiej dotyczy głównie nawozów (saletra amonowa, amoniak) oraz alkoholi OXO.

Grupa Azoty posiada silną pozycję na rynkach chemicznych w Polsce i za granicą. Produkty Grupy sprzedawane są głównie do krajów Unii Europejskiej, a w szczególności do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch, Francji i Belgii.

Na rynek krajowy kierowane są głównie nawozy oraz chemia (mocznik oraz alkohole OXO). Eksport do Unii Europejskiej dotyczy głównie nawozów (saletra amonowa, amoniak) oraz alkoholi OXO, natomiast do Azji - głównie kaprolaktamu i poliamidów, Do Ameryki Południowej sprzedawane są głównie nawozy.

Kierunki sprzedaży w rozbiciu na regiony w 2014 roku

Zaopatrzenie w surowce strategiczne

Wśród firm współpracujących z Grupą Azoty wystąpił dostawca, którego udział w kosztach zakupu surowców przekroczył 10 %. Było to PGNiG S.A.

Gaz ziemny

Dostawy gazu systemowego jak i gazu ze źródeł lokalnych realizował PGNiG S.A. na podstawie umów wieloletnich. Dostawy od innych kontrahentów realizowane były w ramach umów krótkoterminowych. Grupa Azoty w 2014 roku zakupiła 61,4 % gazu od PGNiG S.A., pozostałe 38,6 % pochodziło z innych źródeł.

Fosforyty

Dostawy fosforytów realizowane są na bazie umów okresowych lub kontraktów typu spot, w większości od producentów afrykańskich, w tym głównie z rejonu Afryki Północnej, m.in. ze względu na posiadaną relatywnie dużą dostępność oraz bogatą infrastrukturę w zakresie logistyki morskiej. Grupa Azoty realizuje zdywersyfikowaną strategię dostaw, w tym w dużym stopniu w oparciu o własne złoża (Senegal), co daje istotną przewagę konkurencyjną. Sytuacja na rynku fosforytów jest w dużym stopniu związana z sytuacją w sektorze nawozowym. W ramach Grupy Azoty realizowane są wspólne zakupy tego surowca dla wytwórni Grupy Azoty POLICE i GZNF „Fosfory” Sp. z o.o.

Amoniak

Strategia zakupowa Grupy Azoty w tym obszarze bazuje na optymalizacji dostaw amoniaku wewnątrz Grupy Azoty. Grupa Azoty jest największym producentem amoniaku w Polsce, który wytwarzany jest w kilku instalacjach Grupy. Grupa Azoty, poza zabezpieczeniem własnych potrzeb, sprzedaje nadwyżki na rynku zewnętrznym (głównie Grupa Azoty POLICE oraz Grupa Azoty ZAK). Skuteczna realizacja procesu zakupowego jest w dużym stopniu uzależniona od sytuacji na rynku nawozowym i w sektorze gazu ziemnego. Grupa Azoty jest największym konsumentem amoniaku w Polsce i regionie.

Propylen

Dostawy propylenu dla Grupy realizowane są głównie na bazie kontraktów rocznych. Ponadto, jako dostawy uzupełniające, realizowane są zakupy spot-owe. Ceny propylenu są w dużym stopniu uzależnione od poziomu cen ropy naftowej.

W roku 2014, podobnie jak w poprzednich latach, głównym kierunkiem dostaw propylenu były źródła zachodnioeuropejskie.

Sól potasowa

Podstawowymi dostawcami soli potasowej (KCl), z uwagi na bogate źródła surowcowe i konkurencyjne warunki handlowe są producenci z regionu byłego ZSRR (Rosja, Białoruś). Dostawy realizowane są na bazie kontraktów kwartalnych. Uzupełniające dostawy są realizowane okresowo z Europy Zachodniej.

Fenol

Strategia zakupowa Grupy Azoty w tym obszarze oparta jest na dwóch podstawowych źródłach, tj. zachodnioeuropejskim i dostawach ze źródeł krajowych. Ponadto realizowane są regularne dostawy od producentów skandynawskich, jako dostawy uzupełniające. Duży wpływ na sytuację na rynku fenolu w 2014 roku miał poziom cen kontraktowych benzenu, który jest głównym elementem formuł cenowych. Ponadto Grupa Azoty rozpoczęła zaawansowane prace projektowe w zakresie rozwoju infrastruktury logistycznej, wykorzystując potencjał Grupy w tym obszarze.

Siarka

Strategia zakupowa Grupy Azoty w tym obszarze bazuje na optymalizacji dostaw siarki z własnych zasobów (Grupa Azoty SIARKOPOL) oraz dostaw siarki petrochemicznej, co gwarantuje Grupie dużą elastyczność w zakresie zabezpieczenia spółek Grupy i redukcji kosztów zakupu, a także elastyczność w sytuacji zmian w zapotrzebowaniu na siarkę (Grupa Azoty SIARKOPOL posiada możliwości zwiększania wolumenu siarki granulowanej - przerób nadwyżek siarki płynnej). Grupa Azoty jest największym konsumentem siarki płynnej w Polsce i regionie.

Metanol

Dostawy metanolu dla Grupy realizowane są głównie na bazie kontraktów rocznych, jako dostawy uzupełniające realizowane są zakupy spot-owe. Ze względu na fakt, że Polska nie jest producentem metanolu całość zapotrzebowania krajowego pokrywana jest ze źródeł zewnętrznych. Atutem lokalizacji Tarnowa jest bliskość granicy wschodniej, co daje możliwość maksymalizacji dostaw z najtańszych w regionie źródeł rosyjskich.

Benzen

Dostawy benzenu dla Grupy realizowane są głównie na bazie kontraktów rocznych, jako dostawy uzupełniające realizowane są zakupy spot - owe. Głównym kierunkiem dostaw są źródła krajowe oraz z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa Azoty jest największym konsumentem benzenu w Polsce, realizowana jest wspólna strategia zakupowa, co daje istotną przewagę konkurencyjną. Rynek benzenu jest w dużym stopniu uzależniony od sytuacji na rynku ropy naftowej oraz relacji popytowo – podażowej na rynku globalnym, głównie w zakresie zaopatrzenia w benzen z rynków pozaeuropejskich.

Energia elektryczna

Zakup energii elektrycznej dla spółek Grupy Azoty opiera się na głównych krajowych sprzedawcach energii - PGE S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A. - obsługujących dużych klientów. W wyniku przetargów na 2014 rok spółki Grupy Azoty podpisały dedykowane porozumienia transakcyjne w ramach funkcjonujących umów ramowych. Uzyskano znaczne obniżki cen energii elektrycznej na poziomie 10-15 % w stosunku do cen z 2013 roku. Strategia zakupowa w zakresie energii elektrycznej pozwoliła na uzyskanie konkurencyjnych cen i warunków kontraktu m. in. poprzez wykorzystanie skali zakupowej. Ze względu na zmienność tego rynku jak i zmienność regulacji prawnych z nim związanych, realizowana była polityka zakupu tego surowca na podstawie kontraktów krótkoterminowych.

Węgiel

Zakup tego surowca dla Grupy ogranicza się do zaopatrzenia na rynku krajowym lub pozyskaniem go w niedalekiej odległości od granicy – Czechy, Rosja. Dostawy z dalszej odległości przy dużych ilościach i wymaganej jakości stają się nieopłacalne.

Ceny miałów energetycznych w Polsce uzależnione są od cen międzynarodowych obowiązujących w portach w ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia), a polskie górnictwo jest zbyt małe, aby wpłynąć na ceny światowe.

Strategia większości Spółek z Grupy w tym obszarze zakłada realizowanie zakupu w oparciu o umowy krótkoterminowe z gwarancją niezmienności ceny. W przypadku Grupy Azoty Puławy ze względu na specyfikę parametrów jakościowych realizowana jest umowa wieloletnia z możliwością negocjacji cen. Zawarte kontrakty zabezpieczają główne potrzeby na ten surowiec w Grupie.