Postępowania sądowe

W spółkach Grupy Azoty nie toczą się postępowania, dotyczące zobowiązań bądź wierzytelności, których wartość pojedynczo czy też łącznie stanowiłaby 10 % kapitałów własnych Jednostki Dominującej tj. spełniałaby kryteria istotności określone w § 87 ust. 7 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku.

Roszczenie ISARIOS Industriekapital AG w sprawie ATT Polymers

W postępowaniu w sprawie zwrotnego przeniesienia własności udziałów w spółce Grupa Azoty ATT Polymers GmbH w dniu 2 czerwca 2014 roku został wydany przez ICC w Paryżu wyrok potwierdzający ważność umowy nabycia przez Jednostkę Dominującą udziałów spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH z dnia 18 listopada 2009 roku. Skład orzekający potwierdził również, iż dochowano wszelkich formalnych i materialnych przesłanek przeprowadzenia transakcji sprzedaży udziałów, a w szczególności potwierdzono ważność uchwały sprzedającego z dnia 23 grudnia 2009 roku, jako jednego z warunków finalizacji umowy sprzedaży. Trybunał wskazał ponadto, iż po stronie Grupy Azoty nie istnieje obowiązek zwrotu wypłaconej dywidendy. Wyrok jest prawomocny, ostateczny i nie przysługują od niego żadne zwykłe środki zaskarżenia.