Czynniki wpływające na działalność

Odpis aktualizujący w spółce zależnej – Grupa Azoty ZAK S.A.

W dniu 18 grudnia 2014 roku Zarząd spółki zależnej - Grupa Azoty ZAK S.A. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na utworzenie na dzień 31 grudnia 2014 roku odpisu aktualizującego wartość środków trwałych wchodzących w skład instalacji bezwodnika kwasu ftalowego w Jednostce Biznesowej Oxoplast w wysokości 40 mln zł w związku z trwałym wyłączeniem z eksploatacji instalacji bezwodnika kwasu ftalowego.

Zdarzenie miało charakter jednorazowy. Miało wpływ na jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki zależnej - Grupy Azoty ZAK S.A. oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej za rok 2014.

Wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowane wyniki Jednostki Dominującej przedstawia się następująco:

  • wpływ na EBIT – 40 mln zł
  • wpływ na zysk netto – 32 mln zł

Zmienność kursów walut

Na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Azoty wpływ miało odwrócenie się w I półroczu 2014 roku długoterminowego trendu osłabienia USD do EUR, a następnie ukształtowanie się w II półroczu 2014 roku silnego trendu umocnienia USD do EUR. Miało to bezpośrednie przełożenie najpierw na umocnienie, a następnie osłabienie waluty krajowej do dolara w tym samym okresie, przy stabilnym poziomie kursu PLN do EUR w skali 2014 roku.

Powyższe wynikało z silnego wzrostu gospodarczego i zacieśnienia polityki pieniężnej w USA, przy utrzymującym się słabym wzroście PKB i zjawiskach deflacyjnych w Strefie Euro oraz eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i sankcji gospodarczych Unii Europejskiej wobec Rosji. Jednocześnie gospodarka polska w I półroczu 2014 roku utrzymała zadawalające tempo wzrostu gospodarczego, a w II półroczu tempo to uległo ograniczonemu osłabieniu, przy jednoczesnym utrwaleniu się zjawisk deflacyjnych.

Łącznie w 2014 roku PLN znacząco osłabił się do USD (o około 15,1 %) oraz w niewielkim stopniu do EUR (o około 2,4 %) w odniesieniu do poziomów notowanych na dzień 31 grudnia 2013 roku. Jednocześnie kurs średni PLN do USD w skali 2014 roku był nieznacznie mocniejszy (o około 0,2 %) w stosunku do średniej z 2013 roku, podobnie jak średni kurs PLN do EUR za 2014 rok, który był mocniejszy o około 0,3 % w stosunku do średniej za 2013 rok. Ponieważ średnioroczny kurs złotówki w stosunku do kursów EUR i USD był stabilny w stosunku do roku poprzedniego, więc nie miało to istotnego wpływu na wyniki osiągane przez Grupę w 2014 roku, pomimo że kurs ten w odniesieniu do dolara podlegał dużej zmienności.

Ponadto w oparciu o Politykę zarządzania ryzykiem rynkowym w Planie na rok 2014 oraz zgodnie z wytycznymi wewnętrznego Komitetu ds. Ryzyka Walutowego, Grupa dokonywała w 2014 roku kroczących zabezpieczeń do 50 % planowanej ekspozycji walutowej, wynikającej z zawartych kontraktów, w horyzoncie czasowym do 12 miesięcy od daty zawarcia zabezpieczenia.

Grupa Azoty zawierała w 2014 roku zabezpieczenia w formie transakcji forwardowych wymiany w EUR i w USD, adekwatnie do poziomu planowanej ekspozycji w obu tych walutach.

Wynik na zrealizowanych transakcjach zabezpieczających Grupy wyniósł za 12 miesięcy 2014 roku (346) tys. zł, przy jednoczesnym wyniku (1 918) tys. zł z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczających instrumentów finansowych.

Na pozostałej części niezabezpieczonej ekspozycji walutowej Grupa odnotowała w tym okresie dodatni wynik z tytułu zrealizowanych różnic kursowych w kwocie 2 708 tys. zł, przy dodatnim saldzie wyceny rozrachunków walutowych w kwocie 7 675 tys. zł.

Łącznie za 12 miesięcy 2014 roku wynik Grupy Azoty z tytułu różnic kursowych i walutowych transakcji pochodnych (z uwzględnieniem aktualizacji wycen na dzień bilansowy) wyniósł 8 119 tys. zł (przy czym na zrealizowanych różnicach kursowych i walutowych transakcjach zabezpieczających 2 361 tys. zł, a na wycenie pozycji niezrealizowanych 5 758 tys. zł).

Grupa odnotowała za 12 miesięcy 2014 roku ujemny wynik z tytułu wyceny i realizacji zabezpieczenia stopy procentowej w formie transakcji typu Collar dla kredytu walutowego w EUR (która została rozliczona i zamknięta z dniem 27 czerwca 2014 roku wraz ze spłatą zabezpieczonego kredytu) w łącznej kwocie (46) tys. zł.

Grupa odnotowała ponadto dodatni wynik z wyceny i realizacji transakcji zabezpieczających uprawnienia do emisji (kontraktów futures) w kwocie 6 220 tys. zł.